Nieuwe Fietsnota vastgesteld

Officieel: “”Capelle aan den IJssel meer op de fiets!” Fietsbeleid Capelle aan den IJssel 2024-2032

20190806_091320

Hoofddoel: Méér Capellenaren op de fiets !!

 

Zoals reeds eerder vermeld is de nieuwe Fietsnota in concept besproken op 7 december vorig jaar, maar werden er zoveel aanpassingen gevraagd dat er een tweede concept is opgesteld, waarop we eveneens uitgebreid commentaar hebben geleverd.

Dit tweede concept is eind maart weer in de commissievergadering besproken, met ditmaal veel minder aanmerkingen, een behoorlijk aantal van onze opmerkingen is er uiteindelijk in verwerkt

Voor de commissievergadering waren we helaas verhinderd, wel hebben we het verslag ervan gelezen. In ieder geval weten we nu uit mailwisseling met de wethouder wat er met onze tweede reeks opmerkingen is gedaan. Al met al kunnen we stellen dat we een behoorlijke bijdrage hebben geleverd aan de tot stand koming van deze beleidsnota. Het had scherper gekund, maar zeker is het een mooie nota geworden.

Enkele opmerkingen uit de commissievergadering zijn nog aangepast, en uiteindelijk is de nota als hamerstuk (unaniem) aangenomen in de gemeenteraad van eind mei. Wilt u de raadsvergadering terugkijken dan kan dat via de gemeentelijke site, zoek op raadskalender datum 27 mei 2024, agendapunt 27. Hier kunt u tevens de nota en andere bijbehorende stukken vinden.

Wat ons betreft zijn belangrijke punten: stijging fietsgebruik met 10 %, bromfietsen van de fietspaden, meer 30 km wegen, meer geld naar (onderhoud van) fietsinfrastructuur, fietsparkeren verbeteren, minder obstakels op de fietspaden. En tevens zijn we blij met het feit dat de visie van ons als Fietsersbond integraal als bijlage is opgenomen.

 

fietsnota

De vastgestelde nota, nu met looptijd tot 2032

Maar vóórdat de nota werd aangenomen werd eerst nog een motie ingediend door 4 partijen: PvdA, Leefbaar Capelle, GroenLinks en D66. Aangezien het inmiddels duidelijk is dat de vorige Fietsnota “Slim op de fiets” uit 2009 wel veel fietsvriendelijk beleid uitstippelde, maar waar in de praktijk slechts één derde van de voorgestelde maatregelen ervan is uitgevoerd, en één derde nog in de planning zit zijn partijen nu alerter geworden om deze nieuwe Fietsnota wél tot resultaat te laten leiden. De strekking ervan is immers meer fietsgebruik in Capelle vanwege alle bekende voordelen, maar wanneer er niet veel aan gedaan wordt zal dat wederom een illusie blijken. In de motie wordt dan ook gevraagd om snel (kwartaal 1 2025) met een uitvoeringsprogramma te komen dat nu opgesteld moet worden, en tevens om de gemeenteraad op hoofdlijnen te informeren over de uitvoering en vorderingen. Deze motie met 27 voor en 5 tegenstemmen (VVD en CapelsBelang) aangenomen, hoe kan het anders aangezien er nog geen euro extra is uitgetrokken. Hopelijk zal er voor de uitvoeringsnota alsnog extra geld worden opgenomen in de begroting.

 

motie

De aangenomen motie van 4 partijen

We nemen aan dat de officiële nota binnenkort op de website gepubliceerd wordt. Voor overleg over het uitvoeringsprogramma zullen we spoedig afspraken maken met de gemeente.

ambitie1
ambitie2

De twee ambities uit de vastgestelde nota

Categorieën