Begroting 2023 Capelle aan den IJssel

Meer geld voor fietspaden, veiligheid, stallingen en andere maatregelen voor stimulering van het fietsverkeer!

foto paaltje

Betere markering van echt noodzakelijke  flexibele paaltjes moet nog op de meeste locaties gebeuren.

 

Over het algemeen is een begroting niet het meest spannende deel van het beleid van de gemeente. Maar helaas is het wel heel belangrijk voor de uitvoering van dat beleid.

Uiteraard hebben wij de moed gevat om de begroting van onze gemeente voor het komend jaar 2023 door te spitten op de onderdelen die betrekking hebben op de fiets.

 

Op het eerste gezicht ziet het er vrij gunstig uit voor de fietser. We lichten er een aantal punten uit.

 • Verbeteren van de verkeersveiligheid door middel van het aanpassen van fietsoversteekplaatsen, het plaatsen van rotondes en kruispuntplateaus en het verbeteren van de veiligheid rondom schoolzones. Met name op dat laatste punt hameren wij herhaaldelijk bij onze overleggen met de gemeente. Daarbij wijzen we op de maatregelen die diverse gemeenten hebben getroffen, namelijk afsluiten van wegen rondom scholen tijdens het aan-en uitgaan.
 • Het plaatsen van waarschuwingsinstallaties, verkeersregelautomaten en diverse extra voorzieningen ter voorbereiding van het rijden van de ParkShuttle in gemengd verkeer, voornamelijk om de veiligheid van fietsers te bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan het aanpassen van fietsoversteken, het plaatsen van slagbomen en het inzetten van verkeersregelaars.
 • Voor het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) voor het Algeracorridor wordt samen met andere regionale overheden € 68 miljoen uitgetrokken, waarvan Capelle € 8 miljoen voor haar rekening neemt. Uiteraard is het grootste deel bestemd voor een betere doorstroming van het autoverkeer (denk aan de tunnel bij het Capelseplein), maar gelukkig wordt er ook aan de fiets gedacht.
 • Tot onze spijt wordt er ook geïnvesteerd in de deelfiets-en scooter. Wij hebben duidelijk te kennen gegeven dat wij daar helemaal niet blij mee zijn. Al enige tijd is het resultaat van de invoering van deze voertuigen overal te zien: staand of omgegooid op trottoirs en fietspaden in tunnels en in bermen. Het is niet voor niets dat in diverse grote steden men gestopt is met deze ondingen.
 • Evenals veel andere gemeenten gaat Capelle gelukkig inventariseren op welke gebiedsontsluitingswegen de snelheid omlaag kan van 50 naar 30 km per uur. Dit moet afgestemd worden met hulpdiensten en openbaar vervoer, in verband met de fysieke obstakels die aangebracht moeten worden.
  Dat vinden wij begrijpelijk, maar naar ons idee is duidelijkheid het allerbelangrijkste in het verkeer. Wij hebben steeds aangedragen dat naast het centrum een grote zone daaromheen 30 km zone zou moeten worden en niet een straat wel en de andere niet. En daarnaast is handhaving heel belangrijk.
 • In het kader van het meerjarenplan voor verkeer zal het Fietsplan 2010-2020 “Slim op de Fiets” (dat wij een uitstekend plan vonden) geëvalueerd worden voor het opstellen van het nieuwe fietsbeleid vanaf 2023, hetgeen wij rijkelijk laat vinden.
 • Tot onze verbazing en ook vreugde wordt eindelijk de uitspraak gedaan:
  “Wij willen het fietsgebruik in Capelle stimuleren en de verkeersveiligheid op de fietspaden (en wij hopen ook daarbuiten) verbeteren. Meer fietsgebruik sluit aan op duurzaamheidsdoelen en is daarnaast goed voor de doorstroming van het autoverkeer (sic!). Daarom asfalteren wij (veelgebruikte) fietspaden die nu nog voorzien zijn van tegelverharding.”
 • Ook worden -waar mogelijk- fietspaden verbreed, gelet op de toename van het aantal fietsers en andere gebruikers van fietspaden. En worden zoveel mogelijk fietspaaltjes weggehaald, in samenwerking met onder andere de Fietsersbond. Ons uitvoerig rapport met inventarisatie hierover heeft resultaat opgeleverd!
 • Tenslotte worden nog enkele specifieke knelpunten uitgelicht, onder andere de kruising Pelikaanweg-Reigerlaan, ter hoogte van de fietsbrug. Eveneens een onderwerp door ons aangedragen, zoals zij ook vermelden.

Al met al zijn we met deze intenties heel blij, zoals wij dat ook waren met het Fietsplan 2010-2020 “Slim op de Fiets”. Wij hopen van harte dat deze plannen zoveel mogelijk geconcretiseerd worden, want aan de financiën zal het niet liggen. Er wordt door de landelijke overheid op allerlei fronten geld naar de lagere overheden doorgesluisd ten behoeve van de fiets. Capelle dient meer ambtenaren zowel op het gebied van beleid als uitvoering in te zetten. Én om politieke wil; wat dat laatste betreft zijn we hoopvol, want de verkeerswethouder is van D’66.

Categorieën