Inspraak op nieuw “Programma Mobiliteit 2020-2030”

voorblad1

In 2009 is het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) “Slim reizen” uitgebracht, evenals de bijbehorende deelnota “Slim op de fiets”. Nu is de gemeente bezig met het opstellen van de opvolger hiervan, het nieuwe “Programma Mobiliteit”. Een belangrijk stuk, omdat hierin wordt aangegeven wat de visie van de gemeente is, en  welke maatregelen er gedurende de komende 10 jaar zullen worden genomen om te voorkomen dat Capelle dichtslibt en minder leefbaar wordt. Het concept ligt ter inzage op het gemeentehuis, en is ook digitaal te vinden op de site van de gemeente.

In het concept wordt gesteld dat men inwoners en bezoekers wil verleiden om zoveel mogelijk met het OV, te voet of de fiets te gaan. Uit de bewonersenquête (Burgerpanel) blijkt ook dat de fiets het best in het toekomstige straatbeeld past, gevolgd door de auto, dat wel. Dat dit ook echt mogelijk is om veel meer op de fiets te doen dan met de auto blijkt wel uit het feit dat vanuit de uiterste  punten van Capelle het centrum binnen 4 km te bereiken is. Dat is dus ongeveer een kwartiertje met de fiets, en dat is dan ook het maximum. Veelal is het veel korter.

site

In de spits slibt het dicht op Capelseweg, Kanaalweg, Rivierweg, A.van Rijckevorselweg, Aleraweg (foto), enzovoorts.

Maar helaas is het ook zo dat in Capelle flink minder gefietst wordt dan in andere steden (26% versus b.v. 40% in Utrecht). Wanneer je beseft dat van de op zich ambitieuze nota Slim op de fiets heel erg weinig is gerealiseerd is dat ook niet verwonderlijk. Het nieuwe concept dreigt dezelfde kant op te gaan, er staan allerlei terechte constateringen in, zoals dat de zogenaamde “ modal split”  (de verhoudingen van aandeel auto/fiets/voetganger/OV) moet veranderen. Maar uiteindelijk staan er zeer weinig maatregelen in om dat voor elkaar te krijgen. Tekenend is het voorwoord van wethouder Struijvenberg waarin hij stelt:

“Gratis parkeren blijft de insteek… .We gaan op zoek naar een balans van voldoende parkeerplaatsen en een groene prettige leefomgeving.”

Een van onze belangrijkste aanmerkingen is dan ook dat de gemeente het parkeren van auto’s, ook in centrum, gratis houdt. Terwijl met betaald parkeren een grote invloed op het verplaatsingsgedrag kan worden uitgeoefend. Verder missen we vooral duidelijke en concrete maatregelen om de op zich heldere boodschap (meer fiets/lopen/OV) voor elkaar te krijgen.

We hebben onze zienswijze ingediend, u kunt dit ook doen door een brief te sturen, of een mail aan [email protected]  . Hieronder integraal de zienswijze die wij als Fietsersbond hebben ingediend.

Aan:

Gemeente Capelle aan den IJssel

Afdeling Stadsontwikkeling

Postbus 70

2900 AB Capelle aan den IJssel

 

 

Betreft : Zienswijze op het concept ”Programma Mobiliteit”

 

Capelle aan den IJssel, 8 december 2020

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Fietsersbond afdeling Capelle aan den IJssel heeft het concept ”Programma Mobiliteit” ontvangen en bestudeerd, en we geven u hieronder onze zienswijze.

 

Algemeen:

Ten eerste ervaren we de overall visie van het Programma hoopgevend; gezien recente en verwachte ontwikkelingen, en het besef dat infrastructurele aanpassingen lang niet alles kunnen oplossen, moet ook ingezet worden op verschuiving van vervoer per auto naar lopen, fietsen en OV. Anderzijds betreuren wij het als belangenvereniging op fietsgebied  dat wij in het voortraject niet zijn betrokken, dit in tegenstelling tot andere stakeholders. Slechts soms jaren oude rapportages van Fietsersbond zijn er in meegenomen. Onze op- en aanmerkingen zijn hierdoor waarschijnlijk uitgebreider dan nodig was geweest.

Bij de opstelling van genoemde nieuwe fietsbeleidsagenda/fietsbeleidsplan en het deel fietsparkeren in de nieuwe parkeernormennota zouden wij graag wel betrokken willen worden.

Voorts zit het programma vol tegenstrijdigheden. Voortdurend lezen we, zoals hierboven vermeld, dat de gemeente om dezelfde redenen zoals wij, graag een modal shift ziet plaatsvinden, van de auto naar OV, fiets en lopen. Anderzijds lezen we dat het gratis parkeren gekoesterd blijft worden. Voor wat betreft het parkeerbeleid verwijzen wij met nadruk naar de Nota “Parkeerbeleid als stuurmiddel voor woon-werkverkeer” van januari 2019, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&W door Strategy Development Partners. Ook door het SVOW en het CROW is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Vooral goede bereikbaarheid met het OV (metro) en de fiets zorgen voor goede klandizie. Grote kale parkeerterreinen zijn niet te rijmen met de groene ambitie die Capelle heeft.

De tegenstrijdigheden vereisen een politieke beleidskeuze: gaan we serieus vol inzetten op de fiets, de voetganger en het OV, of blijven we het autoverkeer faciliteren met overal doorstroomgemak, zoals de inrichting van de stadsring en gratis parkeren (continueren van bestaand beleid).

 

Puntsgewijs:

 

Voorblad

De afbeelding suggereert al dat er een keuze voor de auto centraal wordt gemaakt, hetgeen niet de inhoud van het Programma dekt. Beter is in het midden een smartphone symbool te plaatsen, er wordt immers zwaar ingezet op nieuwe innovatieve toepassingen, en de auto op de plek van het OV-pasje (het treinsymbool is al voldoende aanduiding van het OV).

 

Voorwoord

Wethouder Struijvenberg staat het natuurlijk vrij om te schrijven wat hij wil. De nadruk wordt echter nogal gelegd op (gratis) parkeren. “Parkeren is tevens een onderdeel waar we veel waarde aan hechten” ; een deel van de Capelse bevolking bezit geen auto, maar draagt middels gemeentelijke belasting wel bij aan dure auto-parkeervoorzieningen. “We gaan op zoek naar een balans van voldoende parkeerplaatsen en een prettige, groene leefomgeving”. Een tegenspraak, die eigenlijk zou moeten luiden: “…parkeerplaatsen ten koste van een prettige, groene leefomgeving.” Wat ons betreft worden beide zinnen weggelaten.

 

Begrippenlijst

“De modal split is letterlijk vertaal(d) de vervoerswijzekeuze”. Dit klopt niet, en kan makkelijk worden weggelaten.

 

2.4 Capelle aan den IJssel

Graag vermelden dat in de nieuwe Stadsvisie/Omgevingsvisie de in dit Programma opgenomen Uitvoeringsagenda in verband met Mobiliteit integraal wordt opgenomen.

“Op het Raamwerk kunnen steeds meer nieuwe vormen van mobiliteit plaatsvinden.” Deze zin aanvullen met:  “ , zoals (e-)fietsen met aanhanger, transportfietsen van pakketbezorgers, driewielers van gehandicapten, enzovoorts. Dit vereist bredere fietspaden, zo obstakelvrij mogelijk, en verruiming van (alleen strikt noodzakelijke) fietssluizen.”

 

2.4 Vervoersknoop

“…zoals bijvoorbeeld de E-bike, E-scooter,….” , toevoegen: “…. , speed pedelec, …”

 

2.5 Evaluatie beleid Slim Reizen 2009

“Veel van de gemaakte plannen uit het vorige GVVP Slim Reizen zijn reeds uitgevoerd.” Dit oude document nogmaals lezende valt op dat de aanpak van de problemen Algeracorridor, Capelseweg/Kanaalweg en Hoofdwegplein nauwelijks oplossing hebben gebracht, dat fietsparkeren zou worden aangepakt (ten dele geslaagd), en dat het aandeel fietsen (toen al 26 %)  veel lager was dan het gemiddelde, maar in 11 jaar tijd nog geen procentpunt is gestegen. Het lijkt ons dus beter om deze inleiding realistischer te verwoorden, of in z’n geheel weg te laten.

 

2.5 Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer

Voorstel toevoeging: “De lagere parkeernorm in Rivium met bijbehorende maatregelen zal worden geëvalueerd, en waar mogelijk in andere delen van Capelle worden toegepast.”

 

2.5 Langzaam verkeer

“Fietsparkeren is in de afgelopen perioden verbeterd, zowel kwalitatief als kwantitatief.”  Graag toevoegen: “Er is echter nog een inhaalslag nodig, vooral in het centrumgebied rondom Koperwiek.”

 

2.5 Gedragsverandering

“Op sommige locaties kan beter ingezet worden op gedragsverandering….”  Realistischer is: “Op de meeste locaties kan beter ….”

 

3.1 Groei van de bevolking

“Het aantal 65-plussers neemt dan met bijna 37 % toe.” Graag toevoegen: “Deze stappen in toenemende mate over op gebruik van de e-bike, maar zijn minder flexibel met toenemende kans op eenzijdige ongevallen.”

 

3.2 Groei van de economie

Een zesde punt kan toegevoegd worden:

-De fiets wordt in toenemende mate gezien als deeloplossing: behalve woon-werkverkeer meer pakketbezorging, koeriersdienst per fiets, enzovoorts.

Laatste alinea: inmiddels is door metingen van Google en anderen wel duidelijk dat het verschijnsel thuiswerken voor een aanzienlijk deel weer verdwenen is, terwijl dit juist een grote bijdrage levert van de mobiliteitsproblemen. Dit zou dus op een andere manier moeten worden gestimuleerd.

 

3.3 Autobezit en –gebruik

We wijzen er nogmaals op dat hoewel het autobezit bij de oudere leeftijdsgroep is toegenomen, deze groep blijkbaar makkelijker te overtuigen is om deze te laten staan en meer de e-bike te gebruiken. Maar daarentegen grotere risico’s lopen wegens die leeftijd en bijbehorende conditie. Die conditie wordt door het fietsen echter wél verbeterd, ne weegt op tegen de grotere risico’s.

 

3.5 Zelfrijdend vervoer

Uitbreiding van de route naar de Erasmus universiteit (Rotterdam) hebben wij nog niet eerder vernomen of gelezen. We schatten in dat dit wellicht in de volgende periode 2030-2040 aan de orde kan komen, en hier beter weggelaten kan worden.

 

4.1 Verkeersintensiteiten

“….een verzadigingsgraad van boven de 0,8.”  Dit is een technische term die ongetwijfeld de ernst van de situatie aangeeft. We vragen u dit anders te verwoorden, en aan te geven dat dit autoverkeer betreft.

“….vergeleken met de MRDH regio….”  Graag toevoegen: “  en het gemiddelde van vergelijkbare middelgrote gemeentes zoals Houten en Veenendaal, ….”

Wij achten deze toevoeging noodzakelijk om de Capelse bevolking en in het bijzonder het bestuur en ambtenaren er van doordrongen te laten raken dat we echt ver achter lopen!

 

4.2 Verkeersveiligheid

We onderschrijven de bevindingen van het Burgerpanel, het is logisch dat men ontevreden is over de verkeersveiligheid voor fietsers in de drukste wijken, Middelwatering voorop. Ook de genoemde tips onderschrijven wij. Veiligheidsmaatregelen zoals 30 km-zones dienen ook gehandhaafd te worden, anders zijn ze zinloos.

 

4.2 Fietsmogelijkheden

Ook de hier genoemde verbeterpunten door inwoners onderschrijven wij. Het verbeteren van het wegdek van fietspaden is sinds jaar en dag punt van discussie in overleg tussen gemeente en Fietsersbond. Er is geen systematisch meerjarenplan om fietspaden te onderhouden of te vernieuwen. Meestal “liften ze mee” met onderhoud van de ernaast gelegen weg of met rioleringswerkzaamheden.

 

4.5 Ambities voor 2030

“Geen sluipverkeer op de bestaande infrastructuur, …”  Het verdient aanbeveling om aan te geven hoe men dit voor elkaar wil krijgen, bijvoorbeeld door weginrichting, wegcategorisatie (30 km/u), iVRI’s, of anderszins. Zie ook 5.1.2 Lokale bereikbaarheid: doorstroming op de metropolitane wegen verbeteren is belangrijk maar trekt tegelijkertijd ook meer autoverkeer.

 

“Meer inzetten op verbeteren van fietspaden en openbaar vervoer…”  Graag veranderen in: “Meer inzetten op verbeteren van fietspaden en fietsroutes en openbaar vervoer…”

 

4.6 Toekomstbestendige stad

“Voldoende gratis parkeermogelijkheden hoort daarbij. Dit leidt tot een aantrekkende werking ….” Het is reeds lang uit onderzoek bekend dat betaald parkeren niet leidt tot minder klandizie, maar verschuiving naar meer fietsbewegingen, zeker wanneer dit voldoende gefaciliteerd wordt.  Er zou een enorm sturingsinstrument ontstaan, zie hiervoor het bij Algemeen genoemde rapport. Een laag tarief geeft al effect, er is nog steeds onderscheid met het nabijgelegen Alexandrium met hoge tarieven.

 

5.1.2 Extra oeververbinding

“De wegen tussen de oevers….”  We nemen aan dat hiermee de oeververbindingen worden bedoeld.

 

5.1.2 Hoofdwegplein en omgeving

“ …. enkel in samenhang met het parkeerbeleid….”  We wijzen er nog maar eens op dat bij Alexandrium III fors betaald moet worden voor parkeren.

 

5.1.2 Lokale bereikbaarheid

“Inzetten op voldoende doorstroming op de metropolitane wegen is dus belangrijk.”  Hier ook aangeven dat tevens het onaantrekkelijk maken van de sluiproutes, bijvoorbeeld middels meer 30 km wegen, zal bijdragen. (zie ook opmerking bij 4.5)

 

“In de uitvoeringsagenda is aangegeven dat in 2021 voor Capelle een wegcategoriseringsplan zal worden uitgewerkt.” Wij vragen u hierbij aan te sluiten op de actualiteit; zoals u weet is in de Tweede Kamer is onlangs een motie aangenomen die invoering van 30 km/u binnen de bebouwde kom beoogd, met uitzondering van een beperkt aantal doorgaande wegen. We verwachten dat er een verplichting gaat komen om als gemeente deze keuze te verantwoorden. Gezien de looptijd van dit Programma van 10 jaar, is het logisch dat hierop alvast wordt ingespeeld met een visie hoe dit aan te pakken en uit te voeren.

 

5.2 Fietsgebruik

“Niet in alle gezinnen wordt van huis uit veel gefietst.” Dit betreft financiële en culturele achtergrond, daar is nog veel te winnen. De onlangs gestarte actie via Ways2Go zou zich ook moeten richten op de gewone fiets.

 

5.2 Bromfiets naar de rijbaan

Graag toevoegen dat het bromfietsen inclusief snorfietsen betreft, die men naar de rijbaan wil. De wetgeving is daartoe aangepast en steden als Amsterdam en Den Haag hebben dit al toegepast. Deze vervuilers veroorzaken veel onveiligheid op de fietspaden.

 

5.3 Voetgangers

“Kan iemand met een beperking gemakkelijk gebruikmaken van een route, dan …”  Hier zien we de enige keer in het Programma dat iets wordt gezegd over de (lichamelijk) gehandicapte bewoners. Deze maken ook gebruik van aangepaste (driewiel-) fietsen, zoals bijvoorbeeld de duofiets die door Sportief Capelle wordt gepromoot. Deze ondervinden extra hinder van veelal onnodige paaltjes, eilanden en steile stoepranden langs fietspaden. Wij zouden graag zien dat er elders in een fietsparagraaf aandacht aan wordt besteed. Uitgangspunt kan ons rapport “Paaltjes weg, zoveel mogelijk” gebruikt worden dat eind 2018 aan toenmalige wethouder Van Sluis is aangeboden.

 

5.6 Streefwaarde Alle modaliteiten in balans

Zelfs als we aannemen dat de streefwaarden in procentpunten is aangegeven is het niet aannemelijk dat hiermee voldoende bijdrage wordt geleverd aan de elders genoemde beoogde 12 % reductie van CO2. Het KiM heeft onlangs het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2020 uitgebracht, hierin wordt becijferd dat het fietsgebruik in 2025 met 3 á 4,5 procentpunt hoger zal liggen dan 2019. Wat ons betreft mag deze ambitie dus op 4 % gesteld worden, waarbij evaluatie in 2025 kan aantonen of Capelle dit heeft gehaald of zelfs overtroffen, zodat de achterstand wordt ingelopen.

 

6.1 Doelgroepen

Behalve de drie genoemde risicogroepen zouden wij graag zoals hiervoor al eens aangegeven nog de groep ouderen toegevoegd zien:

-Ouderen (67+) op de (elektrische) fiets

 

6.1 Fiets

Hier wordt op meerdere plaatsen  genoemd het verbreden van fietspaden wegens toename van e-bikes, fietsaanhangers, driewielfietsen, speed pedelecs, enzovoorts. Graag zouden we toegevoegd zien dat ook bijvoorbeeld fietssluizen hierop moeten worden aangepast. We wijzen erop dat CROW-normen achter lopen bij de praktijk.

“De Fietsersbond heeft samen met burgers knelpunten in het fietsnetwerk aangedragen.”  Het lijkt erop dat hier de rapportage van Fietsbalans wordt aangehaald, deze dateert echter van 2008. Hoewel in feite achterhaald kunnen we u verzekeren dat de hierin genoemde aanbevelingen nog altijd actueel zijn. Indien er een andere inbreng wordt bedoeld zouden wij horen welke, aangezien wij (helaas door corona minder frequent) regelmatig overleggen met de gemeente.

“In samenwerking met actieve schoolbesturen, ouders, scholieren en het ROVZH gaan we gericht onderzoeken…”  Zoals u bekend zijn hier al veel onderzoeken naar gedaan met telkens dezelfde conclusie: het lopen en fietsen naar school wordt gefrustreerd door het met de auto naar school brengen, hetgeen een neerwaartse spiraal is helaas. De maatregelen zouden hierop gericht moeten zijn, dat wil zeggen zoveel mogelijk autovrije schoolzones zoals in 6.2 ook aangegeven.

 

6.2 Verkeersgedrag

De vier genoemde educatieve maatregelen graag aanvullen met:

Promoten van verkeerslessen op basisscholen, liefst met Verkeersdiploma. Dit tevens gebruiken om fietsbezit van scholieren in kaart te brengen en indien nodig bevorderen middels financiële ondersteuning en/of via de op te zetten fietsenbank.

 

6.2 Schoolomgevingen

De efficiëntste manier is het afsluiten van schoolstraten voor autoverkeer, hiervoor kan gebruikgemaakt worden van ervaringen in steden waar dit reeds wordt toegepast, zie hiervoor onder andere het Fietsberaad.

 

6.3 Handhaving

“Als er niet wordt gehandhaafd, is de pakkans voor overtreders laag…”  Dit is een understatement, beter zou zijn: “Als er niet wordt gehandhaafd, is er géén pakkans ….”

 

“Meer blauw op straat betekent dat men sneller het gedrag aanpast. We denken hierbij aan gerichte acties …”  Het is ons meermaals door de gemeente te verstaan gegeven dat politie en BOA’s zich niet bezig gaan houden met (snelheids-) handhaving. Om dit voor elkaar te krijgen zal dus deze handhaving hoger op de prioriteitenlijst van politie en BOA’s moeten komen, de gemeente zal hier invloed op moeten uitoefenen.

 

Er wordt nergens melding gemaakt van Intelligente Snelheids Adaptatie (ISA), een systeem van snelheidsbegrenzing dat naar verwachting in Europees verband binnenkort verplicht in nieuwe auto’s zal worden ingebouwd. In het Programma kan alvast worden opgenomen dat er onderzoek zal worden gedaan hoe dit in Capelle in te voeren.

 

Ook het fietswrakken/weesfietsen beleid wordt nergens genoemd. Hoewel handhaving hiermee bezig is, kan niet genoeg worden benadrukt hoe met geringe tijdsinvestering het straatbeeld kan worden verbeterd en tevens onnodige bezetting van stallingsmogelijkheden kan worden voorkomen.

 

7.1 Programma Duurzame mobiliteit: een gefaseerde regionale aanpak

“Reeds geplande verbeteringen in het OV en infrastructurele maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren.”  Dit betekent ons inziens dat men de eigen infrastructurele maatregelen wil stimuleren. Wij zouden “stimuleren” graag vervangen zien door: “versneld uitvoeren.”

 

7.2 Elektrisch rijden

“Er zal een zo evenwichtig mogelijk beleid worden toegepast.” Dit betreft laadpalen, naar wij aannemen ook voor de elektrische fiets, graag zouden wij gesteld willen zien dat het aanbod zo mogelijk de vraag vóór moet blijven gezien de voortdurende stijging van elektrisch rijden.

 

7.3 Zero Emission Logistiek

Dit betreft onder andere maatregel B16 en B17 uit het overzicht regionale maatregelen. We raden aan om alvast onderzoek te doen naar de structuur en benodigde locaties bestemd voor centrale logistieke hubs waarvandaan middels kleinere elektrische voertuigen verder vervoerd kan worden. Dit brengt dan de ZE-zones wat dichterbij.

 

7.4 Werkgeversaanpak

“Vanuit de ervaringen met werken op afstand in de corona crisis en de significant positieve effecten …”  Zoals bij 3.4 reeds gesteld is het thuiswerken ten gevolge van de corona crisis alweer voor een groot deel verdwenen, zoals goed te zien is aan het verkeer ten opzichte van de situatie in maart jl. Thuiswerken heeft een enorme invloed, en moet derhalve op alle mogelijke manieren worden gestimuleerd.

 

“… gaan we doelgericht aan het werk om grote werkgevers te benaderen om duurzame keuzes te maken voor hun werknemers.” Dit is een vrijblijvende actie, werkgevers zijn (terecht) vooral geïnteresseerd in het bedrijfsresultaat, derhalve vragen wij u deze alinea aan te vullen met: “Hierbij zal gebruik gemaakt worden van financiële en facilitaire stimulansen, en indien nodig met (wettelijke) eisen aan vestiging. Uiteraard strokend met landelijke wet- en regelgeving.”

 

7.6 Streefwaarde Duurzaam op weg

Graag zouden wij toegevoegd zien:

-Onderzoek doen naar benodigde structuur en locaties voor centrale logistieke hubs.

(dit zou evengoed bij 8.5 streefwaarde Toekomstbestendige stad geplaatst kunnen worden)

 

8.2 Toekomstbestendig parkeren

“…. waarbij parkeernormen in relatie worden gebracht met openbare voorzieningen ….”  Graag zouden wij daar nog meer belangrijke factoren aan toevoegen, als volgt:  “….. waarbij parkeernormen in relatie worden gebracht met openbare voorzieningen, ruimtegebruik, leefbaarheid en andere vormen van mobiliteit.”

“Er is een vraagvolgend beleid in economisch belangrijke gebieden waarbij voldoende parkeermogelijkheden moeten zijn.”  Natuurlijk is het belangrijk dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn, dat neemt niet weg dat de gemeente het parkeergedrag en dus verplaatsingsgedrag kan beïnvloeden en sturen. Deze regel zouden wij dus graag weglaten, en in de volgende zin het woord “overige” weglaten. Het is goed zichtbaar dat het volgende beleid niets heeft uitgehaald, sturend is dus noodzakelijk.

“Het beleid van gratis parkeren wordt de komende jaren doorgezet.”  Nogmaals verwijzen we hier naar het bij Algemeen genoemde rapport “Parkeerbeleid als stuurmiddel”.

 

8.2 Fietsparkeren

“Uit de Fietsbalans is gebleken dat Capelle op dit punt onvoldoende scoort.”  Zoals eerder aangegeven dateert Fietsbalans van 2008, echter deze conclusie is nog altijd van toepassing. Meer dan 10 jaar geleden heeft de Fietsersbond een handtekeningenactie gehouden voor plaatsing van fietsnieten rondom Koperwiek, de bijna duizend handtekeningen werden destijds aan de betreffende raadscommissie aangeboden. Wij mogen toch aannemen dat het inmiddels staand beleid is om de zogenaamde voorwielmoordenaars te vervangen door fietsnieten. De stallingsmogelijkheden tegenover het stadhuis bij de ingang Koperwiek zijn kwalitatief zeer slecht, en dat geldt op meer plekken. We zouden dan ook graag opgenomen zien:  “Er zal op korte termijn een inhaalslag gepleegd worden met het vervangen van stallingen door fietsnieten.”

 

8.5 Streefwaarde Toekomstbestendige stad

Graag zouden wij toegevoegd zien:

-(studie/onderzoek naar) effecten van verlaging parkeernormen in Rivium en eventueel toepassen in andere wijken

-Achterstand in oplossen fietsparkeerproblemen versneld aanpakken

 

Pijler 1

“Voor de wegen binnen de bebouwde kom dient aangegeven te worden waar de bromfiets op de rijbaan dient te rijden.”

Zover wij weten is dit al overal het geval, er zal bedoeld worden:

“Bromfietsen, inclusief snorfietsen zullen zoveel mogelijk van de rijbaan gebruik moeten gaan maken.”

 

Pijler 1, 2, 3 en 4

Bij alle vier wordt als eerste het onderzoeken van Subsidiemogelijkheden genoemd, doorrekenen van de financiële consequenties en dekking ervan in de begroting wordt nergens genoemd. Tot heden is het gebruikelijk om infrastructurele uitgaven, waar een groot deel van het Programma om draait in één grote post Grijs te vatten. We zouden graag zien dat uitgaven meer geoormerkt worden, zodat begrote uitgaven voor fietsvoorzieningen daar ook echt aan uitgegeven worden. Een voetnoot bij de Pijlers kan luiden:  “In de gemeentelijke begroting zullen vanaf 2021 de uitgaven in verband met dit Programma geoormerkt worden opgenomen. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de beschikbare subsidiemogelijkheden.”

 

Overigens lijken de opsommingen bij de verschillende pijlers slechts een opsomming/ samenvatting van de in eerdere hoofdstukken genoemde voornemens en zijn hier en daar nogal cryptisch. Sommige punten vinden we niet terug, bijvoorbeeld bij Pijler 1 wordt als een na laatste punt “comfort richtlijnen voor fietsverbindingen” genoemd.

Graag zouden wij nog bij een van de Pijlers het opstellen van een Fietsbeleidsplan opgenomen zien.

 

Ten slotte wijzen wij nog op de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond, welke de gewenste situatie van nog eens 10 jaar verder beslaat. Mocht er behoefte zijn aan nadere uitleg, dan zijn wij daar graag toe bereid.

Wij wensen wij u veel inspiratie toe bij het opstellen van het definitieve Programma.

 

 

Namens Fietsersbond, afdeling Capelle aan den IJssel

Jos Jacobs (voorzitter)

Categorieën