Oeververbindingen

Algerabrug

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken zes maatregelen om de regio Rotterdam beter bereikbaar te maken. Dit is een megagroot project waar ook de gemeente Capelle aan den IJssel bij betrokken is, in verband met het Algeracorridor.

Andere onderdelen van het project zijn de Van Brienenoordbrug en een nieuwe oeververbinding bij het drinkwaterterrein De Esch. Uit de diverse onderzoeken moet nog naar voren komen of dit een tunnel of een brug wordt. In het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) wordt via een MER (Milieueffectrapport) onderzocht welke kansrijke alternatieven er zijn voor de verbetering van de verbindingen tussen de noord-zuidoevers van de Nieuwe Maas en de oost-westoevers van de Hollandse IJssel. Uiteraard gaat het voornamelijk om het gemotoriseerd verkeer. Maar in het kader van de duurzaamheid en het milieu wordt ook gekeken welke opties daarin een rol kunnen spelen. En dan komt uiteraard de fiets om de hoek kijken.

Uiteraard gaat het om projecten die jaren gaan duren, en wellicht door de coronacrisis nog langer dan oorspronkelijk gedacht. Maar willen we enige invloed kunnen uitoefenen dan moeten we er vanaf het begin als Fietsersbond bij zijn.

De procedure van de m.e.r. (milieueffectrapportage) is begonnen met de publicatie van de Nota Reikwijdte en Detailniveau. Daarop kon iedereen inspreken, hetgeen wij als afdeling Capelle hebben gedaan. Uiteraard vooral gericht op het Algeracorridor. Daarbij hebben we de plannen betrokken voor de snelfietsroute Rotterdam-Krimpenerwaard. Indien u geïnteresseerd bent in de inhoud van onze inspraakreactie kunt u deze hieronder downloaden.

Voor de verbindingen over de Van Brienenoordbrug en via de nieuwe tunnel/brug heeft de afdeling Rotterdam van de Fietsersbond een inspraakreactie ingediend.

De belangrijke landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft eind maart haar advies uitgebracht waarin onder meer ook gewezen is op het belang van de fiets.

Het vervolg is nu dat de initiatiefnemers (zie boven) eerst een Nota van beantwoording op de vele inspraakreacties gaan opstellen, waarin ze aangeven wat ze daarmee gaan doen bij het opstellen van het Milieueffectrapport. Dit rapport zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar gereed komen. Het is een belangrijk document want hierin zal de richting aangegeven worden waarin de overheden denken te gaan bij de verwezenlijking van de plannen. Of ze echt alles op de auto zullen mikken of dat ze toch het belang van de fiets zullen onderkennen. Ook op dit document (het MER), dat tegelijk met de aanvragen van de benodigde vergunningen en de afgegeven ontwerpbeschikkingen daarop zal worden gepubliceerd, is inspraak mogelijk.

Meer informatie over het project kunt u vinden op https://oeververbindingen.nl/

Zoals gezegd: het is een lange en ingewikkelde procedure, maar wij houden de vinger aan de pols en jullie op de hoogte.

Oeververbindingen2
pdf ⋅ 142 KB

Zienswijzen Fietsersbond afd Capelle cNRD 200212 definitief

Download

Categorieën